Ngày đăng 17/10/2013 | 11:13 AM 

Qui trình lập, thẩm định và phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường

() Qui trình thực hiện bản cam kết bảo vệ trường, hồ sơ yêu cầu,cơ sở pháp lý, các thực thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

Tên thủ tục

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Lĩnh vực thủ tục

Tài nguyên môi trường

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006;Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008; Nghị định 29/2011/NĐ - CP ngày 18/4/2011; - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 1/2 ngày). - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 03 ngày). Cụ thể: + Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ (thời gian 02 ngày) + Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 01 ngày ) - Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 01 ngày - Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 1/2 ngày ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận - Huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: - 01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; - 05 Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) Quận trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các Quận tăng thêm; - 01 Bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn 02 (hai) Quận trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các Quận tăng thêm. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Cơ quan xác nhận Bản CKBVMT có thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ cam kết

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Lệ phí

Tài liệu hồ sơ đính kèm

BVMT.rar


VINAHENCO
Lượt xem: 1  |  Lượt thích: 0