Ngày đăng 21/12/2016 | 12:00 AM 

Tổng hợp các văn bản về Bảo vệ Môi trường

() Tổng hợp các văn bản về Bảo vệ Môi trường

Văn bản

Ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Văn bản hướng dẫn

Luật bảo vệ môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

55/2014/QH13

23/06/2014

0/1/01/2015

 

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

80/2014/NĐ-CP

06/08/2014

01/01/2015

1.Thông tư 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

2.Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

Nghị định quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu đã qua sử dựng.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

114/2014/NĐ-CP

26/11/2014

15/01/2015

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/07/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

Quyết định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

73/2014/QĐ-TTg

19/12/2014

05/02/2015

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

48/2014/TTLT-BYT-BTNMT

22/12/2014

10/03/2015

 

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

127/2014/NĐ-CP

31/12/2014

15/02/2015

Thông tư 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/04/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

03/2015/NĐ-CP

06/01/2015

01/03/2015

 

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

18/2015/NĐ-CP

14/02/2015

01/04/2015

1.Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

2.Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

3.Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)


Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

19/2015/NĐ-CP

14/02/2015

01/04/2015

1.Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

(http://tempuri.org/tempuri.html)

2.Thông tư 212/2015/TT-BTC

(http://tempuri.org/tempuri.html)

3.Thông tư 86/2016/TT-BTC

(http://tempuri.org/tempuri.html)

4.Thông tư 128/2016/TT-BTC

(http://tempuri.org/tempuri.html)

5.Thông tư 30/2016/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

6.Thông tư 31/2016/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)


Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

38/2015/NĐ-CP

24/04/2015

15/06/2015

1.Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

2.Thông tư 35/2015/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

3.Thông tư 41/2015/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

4.TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

5.TTLT 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

6.Thông tư 31/2016/TT-BTNMT

(http://tempuri.org/tempuri.html)

Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

16/2015/QĐ-TTg

22/05/2015

15/07/2015

 

Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

35/2015/TT-BTNMT

30/06/2015

17/08/2015

 

Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

43/2015/TT-BTNMT

29/09/2015

01/12/2015

 

Quyết định phê duyệt hệ thông quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

2359/2015/QĐ-TTg

22/12/2015

22/12/2015

 

Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

19/2016/TT-BTNMT

24/08/2016

10/10/2016

 

Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

31/2016/TT-BTNMT

14/10/2016

01/12/2016

 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

154/2016/NĐ-CP

16/11/2016

01/01/2017

 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(http://tempuri.org/tempuri.html)

155/2016/NĐ-CP

18/11/2016

01/01/2017

 

Vinahenco
Lượt xem: 0  |  Lượt thích: 0