QCVN - TCVN

1) QCVN 07 : 2009. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại		 
2) QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi  
3) QCVN 11-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản  
4) QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
5) QCVN 12-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
6) QCVN 13-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

7) QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

8) QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

9) QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

10) QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm  

11) QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ  

12) QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

13) QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

14) QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh

15) QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

16) QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

17) QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

18) QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

19) QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
(đối với nước dùng để ăn uống và dùng cho các cơ sở chế biến thực phầm)	

20) QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt
(sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường, không sử dụng để ăn uống trực tiếp
hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm)	

21) QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và
các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai 	

22) QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

23) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

24) QCVN 02:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

25) QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

26) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí –
Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh	

27) QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

28) QCVN 30:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

29) QCVN 02:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

30) QCVN 41:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

31) QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất  

1) TCVN 5067:1995: Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi   

2) TCVN 6152 :1996: Xác định hàm lượng chì bụi của Sol khí thu được trên cái lọc – phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử  
3) TCVN 6157:1996: Xác định nồng độ khối lượng ozon – phương pháp phát quang hoá học  

4) TCVN 6137:2009: Xác định nồng độ khối lượng của Nito dioxit – phương pháp Griess- Saltzman cải biến

5) TCVN 5972 : 1995: Xác định nồng độ khối lượng của CO - phương pháp sắc khí
6) TCVN 5971:1995: Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit- phương pháp Tetracloromercurat
7) TCVN 5978:1995: Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh-phương pháp trắc quang dùng Thorin
8) TCVN 7726: 2007: Xác định sunfua dioxit- phương pháp huỳnh quang cực tím
9) TCVN 6663-6:2008. Chất lượng nước – lấy mẫu- phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối
10) TCVN 5994:1995. Chất lượng nước lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo  
11) TCVN 6663-15: 2004. Chất lượng nước – lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích   
12) TCVN 7538-6: 2010. Chất lượng đất- lấy mẫu – phần 6: Hướng dẫn về thu thập, xử lý và bảo quản mẫu đất ở
điều kiện hiếu khí để đánh giá các quá trình hoạt động, sinh khối và tính đa dạng của sinh vật trong phòng thí nghiệm
13) TCVN 6663-11: 2011. Chất lượng nước – lấy mẫu – phần 11: Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
14) TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước - Lấy mẫu- phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu
15) TCVN 7171 : 2002. Chất lượng không khí – xác định ozon trong không khí xung quanh – phương pháp trắc quang tia cực tím
16) TCVN 6663-13:2015. Chất lượng nước – lấy mẫu- phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn
17) TCVN 9239 : 2012. Chất thải rắn – quy trình chiết độc tính
18) TCVN 9240:2012. Chất thải rắn – phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻ
19) TCVN 6750:2000. Sự phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit  - phương pháp sắc ký ion
20) TCVN 7172 : 2002. Sự phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng nito oxit – phương pháp trắc quang dùng Naphtyletylendiamin
21) TCVN 7242: 2003. Lò đốt chất thải y tế - phương pháp xác định nồng độ CO trong khí thải
22) TCVN 7557- 1: 2005. Lò đốt chất thải y tế - xác định kim loại nặng trong khí thải – phần 1: Quy định chung
23) TCVN 7557 -3: 2005. Lò đốt chất thải y tế - xác định kim loại nặng trong khí thải – phần 3:
Phương pháp xác định nồng độ cadimi và chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa
24) TCVN 7244: 2003. Lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ HCl trong khí thải
25) TCVN 7243 : 2003. Lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ HF trong khí thải
26) TCVN 5999 : 1995. Chất lượng nước lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải
27) TCVN 6492 : 2011. Chất lượng nước – xác định pH
28) TCVN 6491 : 1999. Chất lượng nước – xác định nhu cầu oxy hoá học
29) TCVN 6625 : 2000. Chất lượng nước – xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh
30) TCVN 6663-1:2011. Chất lượng nước – Lấy mẫu - phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu