BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy trình lập dự án đầu tư theo hướng dẫn

Đây là 12 bước để lập dự án đầu tư được bộ tài nguyên và môi trường quy định
1. Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : (bắt buộc phải có)
2. Các căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết nghiên cứu :
-Các căn cứ: tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, các chính sách kinh tế 
- xã hội và các chủ trương của các cấp chính quyền và điều kiện kinh tế xã hội . 
- Phân tích đánh giá, dự báo về thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu tăng thêm sản phẩm và dịch vụ.
3. Dự kiến hình thức đầu tư, quy mô và phương án sản xuất (và dịch vụ)
- Mục tiêu của dự án: - Sơ bộ phân tích các phương án sản phẩm và dịch vụ. 
- Đề xuất các phương án về hình thức đầu tư và lựa chọn (cải tạo, mở rộng, đầu tư mới...) 
- Tính toán đề xuất quy mô (sản xuất và dịch vụ) tăng thêm hoặc xây dựng mới.
4. Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, khả năng, giải pháp đảm bảo :
- Xác định nhu cầu sử dụng, nguyên liệu, năng lượng, nước, khí... - Phân tích khả năng về nguồn, điều kiện, đảm bảo nhu cầu trên. - Đề xuất định hướng về các giải pháp đảm bảo các yếu tố đầu vào.
5. Khu vực địa điểm :
Phân tích, đề nghị khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến địa điểm cụ thể. 
Cần có từ hai phương án trở lên để so sánh lựa chọn. Mỗi phương án cần phân tích trên các mặt sau: 
- Các yêu cầu về mặt bằng cần thoả mãn dự kiến nhu cầu sử dụng đất. 
- Các đánh giá tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng tới các chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
- Mối quan hệ trong quy hoạch tổng thể ngành và vùng lãnh thổ. 
- Các mặt xã hội của địa điểm: Những đặc điểm của chính sách liên quan đến đầu tư phát triển khu vực. 
Hiện trạng địa điểm, những thuận lợi khó khăn trong việc sử dụng đất đai mặt bằng. Những vấn đề phong tục tập quán liên quan đến việc quyết định địa điểm (các tài liệu ở mức độ khái quát)
6. Phân tích kỹ thuật :
- Giới thiệu khái quát các các loại hình công nghệ, ưu nhược điểm, các ảnh hưởng tới sinh thái và môi trường, hướng giải quyết về nguồn và điều kiện cung cấp trang bị chuyển giao công nghệ, khả năng tiếp nhận từ các so sánh trên sơ bộ đề nghị công nghệ lựa chọn. - Các yêu cầu và giải pháp xây dựng: Yêu cầu về điều kiện địa hình và địa chất công trình, các yêu cầu về đặc điểm xây lắp, sơ bộ dự kiến giải pháp - kỹ thuật xây dựng và tổ chức thi công.
7. Sơ bộ phân tích về tác động môi trường và yêu cầu xử lý
8. Sơ bộ ước tính nhu cầu lao động và giải pháp về tổ chức sản xuất
9. Nguồn vốn và phân tích tài chính Nguồn vốn và các điều kiện tạo nguồn, xác định tổng mức đầu tư tối đa cho phép của dự án, chia ra các chi phí vốn đầu tư cố định, vốn đầu tư luân chuyển - các khả năng, các điều kiện huy động và các nguồn vốn đầu tư. Ước tính chi phí sản suất và dự trù doanh thu, lỗ lãi, khả năng hoàn vốn trả nợ (các chỉ tiêu tài chính chủ yếu) theo phương pháp giản đơn.
10. Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội:
- Ước tính được các giá trị gia tăng, các đóng góp (tăng việc làm, thu nhập người lao động, thu ngân sách, tăng thu ngoại tệ). - Các lợi ích về mặt xã hội, môi trường ....kể cả những hậu quả nếu có.
11. Các điều kiện về tổ chức thực hiện
12. Kết luận và kiến nghị