VĂN BẢN PHÁP LUẬTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
55/2014/QH1323/06/2014LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
17/2012/QH1321/06/2012LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
57/2010/QH1229/11/2010LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
55/2005/QH1109/12/2005Luật Phòng, chống tham nhũng


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
46/2015/NĐ-CP12/05/2015Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
43/2015/NĐ-CP06/05/2015Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
38/2015/NĐ-CP24/04/2015Về quản lý chất thải và phế liệu
18/2015/NĐ-CP14/02/2015Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
03/2015/NĐ-CP06/01/2015Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
127/2014/NĐ-CP31/12/2014Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
94/2014/NĐ-CP17/10/2014Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
80/2014/NĐ-CP06/08/2014Về thoát nước và xử lý nước thải
203/2013/NĐ-CP28/11/2013Quy định về phương pháp tính, múc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
160/2013/NĐ-CP12/11/2013Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
77/2013/NĐ-CP17/07/2013Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
27/2013/NĐ-CP29/03/2013Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
25/2013/NĐ-CP29/03/2013Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
69/2012/NĐ-CP14/09/2012Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
67/2012/NĐ-CP10/09/2012Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
124/2011/NĐ-CP28/12/2011Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
74/2011/NĐ-CP25/08/2011Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
67/2011/NĐ-CP08/08/2011Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
201/2013/NĐ-CP27/11/2013Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
113/2010/NĐ-CP03/12/2010Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
64/2010/NĐ-CP11/06/2010Về quản lý cây xanh đô thị
35/2009/NĐ-CP07/04/2009Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
25/2009/NĐ-CP06/03/2009Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
04/2009/NĐ-CP14/01/2009Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
112/2008/NĐ-CP20/10/2008Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi
102/2008/NĐ-CP15/09/2008Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường174/2007/NĐ-CP29/11/2007Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
101/2007/NĐ-CP13/06/2007Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển
79/2007/QĐ-TTG31/05/2007Phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”
81/2007/NĐ-CP23/05/2007Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
04/2007/NĐ-CP08/01/2007Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CPngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
140/2006/NĐ-CP22/11/2006Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển137/2005/NĐ-CP09/11/2005Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
34/2005/NĐ-CP17/03/2005Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
149/2004/NĐ-CP27/07/2004Nghị định Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
179/2013/NĐ-CP14/11/2013Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường162/2003/NĐ-CP19/12/2003Nghị định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước
109/2003/NĐ-CP23/09/2003Nghị định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
67/2003/NĐ-CP13/06/2003Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
27/2015/TT-BTNMT29/05/2015Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
82/2015/TT-BTC28/05/2015Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
26/2015/TT-BTNMT28/05/2015Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
22/2015/TT-BTNMT28/05/2015Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
18/2015/TT-BTNMT16/04/2015Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường"
13/2015/TT-BTNMT31/03/2015Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
12/2015/TT-BTNMT31/03/2015Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
11/2015/TT-BTNMT31/03/2015Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
08/2015/TT-BTNMT26/02/2015Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
06/2015/TT-BTNMT25/02/2015Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
04/2015/TT-BTNMT13/02/2015Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm
03/2015/TT-BTNMT13/02/2015Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
18/2015/TT-BTC03/02/2015Hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
01/2015/TT-BTNMT09/01/2015Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
55/2014/TT-BNNPTNT31/12/2014Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT22/12/2014Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
52/2014/TT-BCT15/12/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
62/2014/TT-BTNMT09/12/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản
54/2014/TT-BGTVT20/10/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
32/2014/TT-BNNPTNT10/09/2014Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC09/09/2014Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
53/2014/TT-BTNMT09/09/2014Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
51/2014/TT-BTNMT05/09/2014Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
44/2014/TT-BTNMT01/08/2014Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
40/2014/TT-BTNMT11/07/2014Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
38/2014/TT-BTNMT03/07/2014Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư
33/2014/TT-BTNMT10/06/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện
32/2014/TT-BTNMT10/06/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ
31/2014/TT-BTNMT10/06/2014Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất
27/2014/TT-BTNMT30/05/2014Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
26/2014/TT-BTNMT28/05/2014Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
19/2014/TT-BGTVT28/05/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
22/2014/TT-BTNMT05/05/2014Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
18/2014/TT-BTNMT22/04/2014Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
10/2014/TT-BNNPTNT26/03/2014Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
09/2014/TT-BNNPTNT26/03/2014Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
13/2014/TT-BTNMT17/02/2014Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
12/2014/TT-BTNMT17/02/2014Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
58/2013/TT-BTNMT31/12/2013Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo
57/2013/TT-BTNMT31/12/2013Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
60/2013/TT-BGTVT30/12/2013Sửa đổi Điều 7 của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
43/2013/TT-BTNMT25/12/2013Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
55/2013/TT-BNNPTNT24/12/2013Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42/2013/TT-BTNMT03/12/2013Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
39/2013/TT-BTNMT30/10/2013Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
32/2013/TT-BTNMT25/10/2013Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
31/2013/TT-BYT15/10/2013Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
29/2013/TT-BTNMT09/10/2013Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT22/08/2013Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
14/2013/TT-BTNMT21/06/2013Quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển