GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc Hội;

+ Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp,  gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

+ Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước


+ Sơ đồ qui trình sản xuất;

+ Hóa đơn điện/nước;

+ Bản vẽ cơ sở, dây chuyền sản xuất;

Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Giấy CN QSDĐ/ hợp đồng thuê đất;

+ Sơ đồ thu gom nước thải, nước mưa;

+ Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải;

+ Báo cáo kinh tế kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Cam kết Bảo vệ môi trường (Kế hoạch Bảo vệ môi trường)/ Đề án Bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt ĐTM/ Cam kết bảo vệ môi trường (Kế hoạch Bảo vệ môi trường)/ Đề án Bảo vệ môi trường.


Khảo sát thực tế cơ sở/Dự án;

+ Xác định qui mô công suất của giấy phép/vị trí xả thải/tiếp nhận/khai thác;

+ Lập hồ sơ (báo cáo; đề án)

Gửi tới Sở TNMT/ Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thẩm định - kiểm tra thực tế cơ sở/ Dự án;

+ Cấp giấy phép;