SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại;

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính Phủ về Quản lý Chất thải rắn;

+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính Phủ về Quản lý Chất thải và phế liệu;

Giấy phép đăng ký kinh doanh;

+ Đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu Phụ lục 6 - TT36/2015

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Cam kết Bảo vệ môi trường (Kế hoạch Bảo vệ môi trường)/ Đề án Bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt giấy phép về môi trường/ĐTM/ĐABVMT/KHBVMT;


Khảo sát, thống kê CTNH - kiểm tra kho lưu giữ;

2 Lập hồ sơ đăng ký;

3 Gửi hồ sơ tới STNMT/CCBVMT;

4 Thẩm định - kiểm tra thực tế cơ sở;

5 Cấp sổ đăng ký Sổ chủ nguồn CTNH.


+ Lập sổ chủ nguồn CTNH Nhà máy sản xuất giấy Hưng Hà;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Nhà máy sản xuất Sao Việt Nam;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Phòng khám Đa khoa SOS International;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Trạm xăng trên địa bàn TP Hà Nội;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Xưởng sửa chữa Ô tô;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Trạm thu phát sóng viễn thông;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Trang trại sản xuất;

Lập sổ chủ nguồn CTNH Xưởng sản xuất Nồi hơi Việt nam;